Informacje o PKB jako podstawa do obrotu walutami

Informacje o PKB jako podstawa do obrotu walutami

Informacje o PKB to podstawa inwestowania na rynku forex. Wiele osób uważa, że analiza techniczna jest ważniejsza od analizy fundamentalnej, ale to nieprawda. To prawdziwe akcje na rynku walutowym wpływają na cenę walut, a analiza techniczna to tylko próba ich komputerowego opracowania. Gromadzenie informacji gospodarczych stanowi podstawę działalności każdego inwestora na rynku walutowym. Wskaźniki gospodarcze przyczyniają się do płynności rynku oraz licznych transakcji spekulacyjnych z nimi związanych – jednym z ważnych wydarzeń jest ogłoszenie raportu w sprawie PKB gospodarki amerykańskiej. Inwestorzy na rynku walutowym forex nie tylko monitorują ten istotny wskaźnik gospodarczy, ale wykorzystują go także w celu stworzenia nowej pozycji lub wspierania tych, które już znalazły się w ich portfelu.

Jakie informacje składają się na raport w sprawie PKB

Produkt Krajowy Brutto to po prostu łączna wartość rynkowa wszystkich towarów oraz usług wyprodukowanych i świadczonych w danym kraju. W przypadku Stanów Zjednoczonych, tę zagregowaną wartość można podzielić na cztery główne kategorie: dobra konsumpcyjne, inwestycyjne, nakłady administracji państwowej (lub wydatki) oraz wartość eksportu netto.

Dobra konsumpcyjne to ogólne wydatki ponoszone przez gospodarstwa domowe. Składają się na nie takie pozycje jak żywność, czynsz, opał oraz inne wydatki osobiste. Dobra inwestycyjne to nakłady ponoszone przez jednostki gospodarcze na nowe budynki oraz sprzęt, a także inwestycje ponoszone przez gospodarstwa domowe w nieruchomości.

Na nakłady oraz inwestycje ponoszone przez administrację państwową składa się łączna wartość wszystkich nakładów ponoszonych przez administrację państwową, z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia pracowników administracji publicznej, obrony narodowej lub zasiłków socjalnych.

Wartość eksportu netto to wartość eksportu minus import. Im wyższa wartość eksportu netto tym lepiej dla gospodarki.

Łączna wartość tych wskaźników tworzy amerykański PKB, który można porównać ze wskaźnikiem uzyskanym w innym okresie w celu obliczenia wzrostu spadku PKB w danym przedziale czasowym.

Porównania

Wartość PKB może być publikowana raz w miesiącu lub w odstępach kwartalnych. W przypadku Stanów jednoczonych, Biuro Analizy Gospodarczej (BEA), stanowiące część Amerykańskiego Departamentu Handlu, ogłasza końcowe wyniki kwartalne – wraz z dodatkowymi zaawansowanymi lub wstępnymi danymi na koniec każdego miesiąca. Raport ten może być także ogłaszany albo w warunkach rzeczywistych albo nominalnych – te ostatnie są skorygowane o efekt inflacji. BEA także publikuje dane dotyczące indeksu cen PKB, który jest wykorzystywany na równi z indeksem wzrostu cen towarów i usług (Consumer Price Index) oraz deflatorem wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, jako miernikiem inflacji na rynku konsumenckim.

Inwestycje na zagranicznych rynkach walutowych

Podobnie jak w przypadku pozostałych ważnych informacji gospodarczych, raport w sprawie PKB zawiera mnóstwo istotnych informacji dla inwestorów na rynkach walutowych. Stanowi on dowód wzrostu wydajnej gospodarki oraz sygnalizuje spadek możliwości w kurczącej się gospodarce. W efekcie, inwestorzy walutowi wykazują większe skłonności do poszukiwania wyższych wskaźników PBK lub wzrostu w przekonaniu, że stopy procentowe będą wykazywać podobne trendy. Jeżeli dana gospodarka odnotowuje wysoki wskaźnik wzrostu, korzyści obejmą także konsumentów – przyczyniając sie do podniesienia prawdopodobieństwa nabywania oraz dalszego wzrostu. Z kolei, wyższy poziom wydatków powoduje wzrost cen, które banki centralne próbują zatamować poprzez stosowanie wysokich stóp procentowych.

Pomimo rozróżniania trzech głównych wersji – zaawansowanej, wstępnej oraz końcowej – to właśnie relacje pomiędzy nimi mają główne znaczenie, a nie poszczególne dane. Eksperci zawodowo zajmujący się problemami walutowymi podkreślają znaczenie zaawansowanej analizy wskaźników podczas inwestycji. Nie pomijają także żadnych, nawet drobnych różnic podczas porównywania zaawansowanych analiz z wstępnymi i końcowymi wynikami.

Dla przykładu, końcowa wartość 1,5% wzrostu w porównaniu z wcześniejszą analizą zaawansowaną na poziomie 3,5% jest słabsza w porównaniu ze zbliżoną wartością 1,5% na poziomie zaawansowanym jak i końcowym. Dodatnia wartość wzrostu jest zawsze optymistyczna dla gospodarki, poza sytuacją w której końcowa wartości PKB spada poniżej wartości śródrocznej.

Informacje o PKB – Czego mogą oczekiwać inwestorzy

Występują trzy podstawowe reakcje na ruchy cenowe, jakich może oczekiwać inwestor lub gracz giełdowy:

1. Wartość PKB poniżej oczekiwań prawdopodobnie przyczyni się do wyprzedaży waluty krajowej w porównaniu z innymi walutami. W przypadku Stanów Zjednoczonych, spadek wartości PKB może oznaczać kurczenie się gospodarki oraz osłabić szanse na wzrost amerykańskich stóp procentowych – przyczyniając się jednocześnie do obniżenia wartości lub atrakcyjności aktywów opartych dolarze amerykańskim. Dodatkowo, dane wskazujące na rzeczywisty poziom PKB poniżej oczekiwań przyczyniają się do szybszego spadku wartości dolara.

2. Przewidywany wynik wymaga przeprowadzenia porównania przez inwestora na rynku walutowym. W tym miejscu, analityk lub gracz będzie zainteresowany przeprowadzeniem porównania wartości bieżących z wartościami za poprzedni kwartał – może nawet za ubiegły rok. W ten sposób można uzyskać szerszy obraz sytuacji. Mając na uwadze ten czynnik, można oczekiwać, że zachodzący ruch cenowy będzie niejednoznaczny w okresie ustalania się reakcji rynku.

3. Wynik powyżej oczekiwań z kolei wzmocni daną walutę w porównaniu z innymi. Dlatego też wyższy poziom amerykańskiego PKB będzie z korzyścią dla dolara przyczyniając się do jego aprecjacji w stosunku do innych walut; im wyższy PKB, tym ostrzejszy wzrost wartości dolara.

Raport w sprawie amerykańskiego PKB jest (i zawsze będzie) ważną informacją dla inwestorów, jeżeli chodzi o transakcje na międzynarodowych rynkach walutowych. Inwestorzy, którzy potrafią interpretować te dane oraz wykorzystywać je w danych transakcjach, uzyskują znaczące zyski.

Czytaj także: