Dowiedz się, jak wielkie znaczenie mają stopy procentowe dla traderów

Jak wielkie znaczenie mają stopy procentowe dla traderów?

Czynnikiem, który wywiera największy wpływ na rynek walutowy forex są wahania stóp procentowych będące wynikiem zmian wprowadzanych przez osiem globalnych banków centralnych. Zmiany te stanowią bezpośrednią reakcję na inne wskaźniki ekonomiczne kształtujące się na przestrzeni danego miesiąca i mają dostatecznie duży potencjał, aby wywołać natychmiastowy silny ruch na rynku forex. Ponieważ nieoczekiwane wahania kursów walutowych bardzo często wywierają duży wpływ na decyzje podejmowane przez inwestorów, zapoznanie się z możliwościami przewidywania i reagowania na te zmiany może przyczynić się do szybszego podejmowania decyzji oraz wyższych zysków z forex.

Podstawowe informacje dotyczące stóp procentowych

Stopy procentowe mają istotne znaczenie dla inwestorów zawierających transakcje w ciągu dnia na rynku walutowym z bardzo prostej przyczyny: im wyższa stopa zwrotu, tym wyższe odsetki narosłe od inwestycji w dany walor i tym wyższe zyski.

Rzecz jasna, ryzyko wynikające z tej strategii wiąże się z fluktuacją cen walut – zjawiskiem, które może w sposób dramatyczny zniwelować wszelkie zyski kapitałowe (interest-bearing rewards). Warto zauważyć, że chociaż zawsze kusi nabywanie wyżej oprocentowanych walut (finansowanie ich za pomocą walorów z niższymi stopami), to tego typu decyzje nie zawsze są słuszne. Gdyby inwestowanie na rynku walutowym było takie proste, byłoby to bardzo zyskowne zajęcie dla wszystkich osób uzbrojonych w tę wiedzę.

Nie oznacza to jednak, że stopy procentowe są zbyt zawiłe dla przeciętnego inwestora; chcemy tylko powiedzieć, że należy je obserwować czujnym okiem, z dużą dozą nieufności, podobnie, jak wszelkie doniesienia pojawiające się w regularnych biuletynach informacyjnych i na portalach.

W jaki sposób obliczane są stopy procentowe?

Każdy zarząd banku centralnego kontroluje politykę monetarną swojego kraju oraz krótkoterminowe stopy procentowe stosowane w przypadku pożyczek udzielanych wzajemnie przez banki. Banki centralne podnoszą stopy w celu ograniczenia inflacji oraz obniżają je w celu zachęcenia potencjalnych pożyczkobiorców do zaciągania pożyczek i wpompowywania pieniędzy do gospodarki. Z reguły można nabrać uzasadnionych podejrzeń, co do kierunku, w jakim będą podejmowane decyzje banku, dzięki obserwacji najbardziej istotnych wskaźników ekonomicznych, a mianowicie:

  • Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych – Consumer Price Index (CPI)
  • Wydatki konsumenckie
  • Poziom zatrudnienia/bezrobocia
  • Rynek zwiększonego ryzyka
  • Rynek nieruchomości
  • Prognozy dotyczące stóp procentowych w bankach centralnych

Uzbrojony w dane wynikające z tych wskaźników, inwestor może praktycznie opracować szacunkową prognozę zmian kursów walutowych ogłaszaną przez Rezerwę Federalną. Z reguły, jeżeli wskaźniki te ulegają poprawie, oznacza to, że gospodarka funkcjonuje sprawnie i stopy muszą być podniesione lub, jeżeli poprawa jest nieznaczna, pozostać na tym samym poziomie. Podobnie rzecz ma się ze znacznymi spadkami tych wskaźników, co może oznaczać obcięcie stóp w celu zachęcenia do korzystania z kredytów.

Poza wskaźnikami ekonomicznymi, można także przewidywać potencjalne decyzje w sprawie stóp procentowych poprzez obserwację komunikatów zawierających istotne dane oraz analizę prognoz ekonomicznych.

Komunikaty zawierające istotne dane

Ważne ogłoszenia naczelnych jednostek banków centralnych odgrywają zasadniczą rolę w wahaniach stóp procentowych, ale są często pomijane w reakcjach na wskaźniki ekonomiczne. Nie oznacza to, że należy je ignorować. Każda publikacja oświadczeń rady nadzorczej któregokolwiek z banków centralnych stanowi punkt odniesienia do tego, w jaki sposób banki postrzegają inflację.

Posłużmy się przykładem, który ja doskonale wykorzystałem na początku swojej nauki inwestowania na forex: 16 lipca, 2008, Prezes Rezerwy Federalnej Ben Bernanke wygłosił przed Izbą Reprezentantów półroczne oświadczenie w sprawie polityki monetarnej. Podczas normalnej sesji, Bernanke odczytuje wcześniej przygotowane oświadczenie dotyczące wartości dolara amerykańskiego oraz odpowiada na pytania ze strony członków Izby. Podobnie uczynił w trakcie tej sesji.

Zarówno w oświadczeniu, jak i w udzielonych odpowiedziach, Bernanke wyrażał niezachwiane przekonanie, że dolar amerykański jest w dobrej kondycji oraz że rząd jest zdeterminowany ustabilizować jego pozycję, nawet w obliczu faktu, że obawy przed recesją miały istotny wpływ na pozostałe rynki.

Sesja rozpoczynająca się o godzinie 10 rano obfitowała w transakcje; inwestorzy chętnie handlowali, a ponieważ sesja miała charakter pozytywny, oczekiwano, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe, co przyczyniło się do krótkookresowego wzrostu liczby transakcji w dolarach w oczekiwaniu na kolejne decyzje w sprawie stóp procentowych.

W ciągu zaledwie jednej godziny nastąpił spadek notowań EUR/USD o 44 punkty (co było zjawiskiem korzystnym dla dolara amerykańskiego), co oznaczało zysk rzędu 440 USD dla tych spośród inwestorów, którzy działali kierując się ogłoszeniami Rezerwy Federalnej. Między innymi mnie 🙂

Analiza prognoz

Drugą pożyteczną metodą pozwalającą przewidzieć decyzje w sprawie stóp procentowych jest analiza prognoz. Ponieważ ruchy stop procentowych są stosunkowo łatwe do przewidzenia maklerzy, banki oraz zawodowi inwestorzy z reguły posiadają wspólny pogląd na temat ich wysokości.

Inwestorzy z reguły powinni rozpatrywać nie więcej niż cztery do pięciu prognoz (zawierających zbliżone do siebie dane liczbowe) i uśredniać je w celu uzyskania bardziej dokładnych prognoz.

Co zrobić, kiedy ogłaszany jest poziom stóp procentowych niezgodny z oczekiwaniami?

Niezależnie od tego, jak dobre badanie przeprowadzana inwestor lub z iloma danymi liczbowymi się zapoznał przed ogłoszeniem decyzji o zmianie wysokości stop procentowych, banki centralne zawsze mogą sprawić niespodziankę i obalić wszelkie prognozy i zadziwić wszystkich wprowadzając nieoczekiwane przez nikogo bardzo wysokie lub niskie poziomy stóp procentowych.

W takiej sytuacji warto wiedzieć, w którym kierunku podąży rynek forex. Jeżeli stopy procentowe osiągają wysoki poziom, waluta będzie ulegać aprecjacji, co oznacza wzrost zainteresowania inwestorów jej kupnem. W przypadku cięć stóp, traderzy będą prawdopodobnie pozbywać się danej waluty na rzecz walut z wyższymi stopami procentowymi. Jeżeli uda się taki trend zauważyć:

– Należy szybko działać! Rynek zaczyna poruszać się z prędkością światła w przypadku niespodzianek, ponieważ wszyscy inwestorzy rzucają się, żeby kupić lub sprzedać walutę (w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze spadkiem lub wzrostem stóp) zanim pozostała część rynku zorientuje się w sytuacji; takie zachowanie, jeżeli jest poprawne, może przyczynić się do odniesienia znaczących zysków.

– Należy zachować ostrożność w przypadku nieustabilizowanej (lotnej) zmiany trendu. Odczucia inwestorów z reguły dominują na rynku tuż po ogłoszeniu komunikatu, aby po chwili ustąpić miejsca logice, w związku z czym zmieniony przez chwilę trend ponownie obierze wcześniej ukształtowany kierunek.

Poniższy przykład ilustruje wcześniej opisane kroki działania

W lipcu Bank Nowej Zelandii ustalił stopy procentowe na poziomie 8,25% – jednym z najwyższych poziomów ogłoszonych przez banki centralne. Stopy te były stabilne w okresie poprzedzających czterech miesięcy, gdyż dolar nowozelandzki był bardzo pożądanym przez inwestorów walorem właśnie z uwagi na wysokie stopy.

W sierpniu wbrew wszelkim oczekiwaniom, Rada obcięła stopy do poziomu 8%. I chociaż spadek o ćwierć punktu nie wydaje się znaczący, inwestorzy na rynku walutowym przyjęli to, jako oznakę niepokoju banku i obaw przed inflacją i natychmiast przystąpili do wycofywania swoich funduszy lub pozbywania się tej waluty na rzecz innych, o niższym oprocentowaniu.

Kurs NZD/USD spadł z poziomu 0.7497 do 0.7414 – łącznie aż o 83 punkty (pipsy) w ciągu zaledwie pięciu do dziesięciu minut. Ci, którzy sprzedali tylko jedną część aktywów tej pary zyskali netto 833 USD w ciągu zaledwie kilku minut. Odwrócenie się trendu nie było długotrwałe i wkrótce na rynku zapanował wcześniejszy kurs wzrostowy. Przyczyną, dla której swobodny spadek nie utrzymał się był fakt, że chociaż nastąpiło obniżenie stóp procentowych, w dalszym ciągu były one wyższe (8%) w porównaniu do większości pozostałych walut.

Na marginesie warto podkreślić, że istotne jest, aby być na bieżąco ze wszystkimi ogłoszeniami banków centralnych (po ustaleniu, czy nastąpiła niespodziewania zmiana w poziomie stóp procentowych), aby zrozumieć, w jaki sposób bank postrzega swoje przyszłe decyzje w sprawie stóp procentowych. Po wygaśnięciu krótkotrwałych ruchów, dane zawarte w treści oświadczeń będą często przyczyniać się do ukształtowania nowego trendu walutowego.

Monitoruj dane z Banków Centralnych

Śledzenie informacji oraz analiza działań podejmowanych przez banki centralne powinny mieć charakter priorytetowy dla inwestorów, ponieważ instytucje te określają politykę monetarną w danym regionie i tym samym przyczyniają się do zmiany w ruchu cenowym walut. Wraz ze zmianami kursów walut, inwestorzy nabywają zdolności do zwiększania swoich zysków – nie tylko poprzez gromadzenie zysków z carry tradingu (strategii spekulacyjnej polegającej na zadłużaniu się w walucie kraju o niskiej stopie procentowej oraz lokowaniu tak uzyskanych środków w walutę kraju o wysokiej stopie), ale także z rzeczywistych wahań zachodzących na rynku. Szczegółowa analiza może pomóc inwestorom w uniknięciu przykrych niespodzianek i szybko na nie zareagować, jeżeli okażą się niemożliwe do uniknięcia.

Czytaj więcej o analizie fundamentalnej

Rynek walutowy jest największym rynkiem finansowym na świecie, a jego wielkość oraz poziom płynności sprawiają, że nowe informacje lub wiadomości......

Fundamental speed strategy to strategia szybkiego zajmowania i wychodzenia z pozycji w oparciu o ściśle określony reżim ekonomiczny. Poznaj ją......