scalping

Scalping – ciekawy sposób inwestowania

Poznaj scalping

Scalping jest to rodzaj inwestowania polegający na czerpaniu zysków z drobnych wahań kursowych, z reguły tuż po zawarciu transakcji w momencie wygenerowania minimalnego zysku. Tego rodzaju strategia inwestowania wymaga od gracza posiadania i ścisłego przestrzegania strategii wyjścia, ponieważ jedna duża strata może przyczynić się do utraty wielu drobnych zysków wypracowanych przez inwestora. Posiadając narzędzia takie jak live feed (bieżący dostęp do informacji o notowaniach), warto także mieć brokera z bezpośrednim dostępem do rynku oraz odporność psychiczną do składania dostatecznie wielu zleceń, aby taktyka ta była skuteczna.

Scalping jako strategia inwestycyjna na forex oparta jest na założeniu, że większość akcji zakończy pierwszą fazę ruchu cenowego (tzn. że będą kierować się w pożądanym przez inwestora kierunku przez krótki okres czasu przy czym dalsze trendy są niemożliwe do przewidzenia). Niektóre z akcji zatrzymają się w danym punkcie podczas, gdy inne będą kontynuować swój ruch. Celem scalpera jest osiągnięcie możliwie jak największej liczby drobnych zysków i uniemożliwienie im „wyparowania”. Tego typu podejście jest odmienne od postawy “let your profits run” [pozwól zyskom rosnąć], której celem jest optymalizacja zysków z dodatnich pozycji i oczekiwanie na odwrócenie się niekorzystnych ruchów cenowych.

Scalping pozwala osiągać zyski dzięki dużej liczbie drobnych, lecz rentownych transakcji kosztem ich wartości. Nie jest rzadkim zjawiskiem, że inwestor odnotowuje długookresowe zyski jedynie na połowie lub nawet mniejszej części swojego portfela. W inwestowaniu na forex chodzi bowiem o to, aby uzyskane profity przewyższały straty. Skuteczny scalper będzie zawsze odnotowywać znacznie wyższy stosunek wygranych do przegranych, a jego zyski z grubsza rzecz biorąc zbilansują się lub nieznacznie przewyższą straty.

Podstawowe zalety scalpingu:

Zmniejszenie ryzyka związanego ekspozycją – krótkie wejście na rynek zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych dla inwestora zdarzeń.

Mniejsze ruchy cenowe są łatwiejsze do osiągnięcia – w celu uzyskania większych różnic cenowych konieczna jest większa dysproporcja pomiędzy podażą, a popytem. Łatwiej jest uzyskać 10 centowy, niż 1- dolarowy wzrost cen.

Drobne wahania notowań są częstszym zjawiskiem w porównaniu z poważnymi zmianami skokowymi – nawet w okresie względnej ciszy i spokoju na rynku istnieje możliwość realizacji wielu drobnych transakcji.

Scalping można stosować, jako główną lub uzupełniającą strategię inwestycyjną.

Scalping jako strategia główna

Prawdziwy scalper będzie zawierać wiele transakcji dziennie, z reguły od pięciu – dziesięciu aż do kilkuset. Tego typu inwestor przeważnie opiera swoje działania na analizie wykresów jednominutowych z uwagi na ich ograniczony przedział czasowy, który umożliwia analizę w czasie możliwie jak najbardziej zbliżonym do realnego, czyli niemal natychmiast po zmianie. Systemy notowań giełdowych takie, jak Nasdaq Level II, TotalView i/lub Times and Sales to podstawowe narzędzia w tego typu transakcjach. Automatyczna natychmiastowa realizacja zleceń ma zasadnicze znaczenia dla scalpera, a zatem dostęp bezpośrednich do twórców rynku jest preferowanym narzędziem i wyborem.

Scalping jako strategia uzupełniająca

Inwestorzy działający w innych przedziałach czasowych mogą wykorzystywać scalping, jako podejście uzupełniające na kilka różnych sposobów. Najbardziej oczywistym jest wykorzystywanie tej strategii w sytuacji, w której na rynku nie występuje jeden dominujący trend (choppy market) lub gdy jest on ograniczony do wąskiego przedziału walorów. Jeżeli nie rysują się żadne wyraźne trendy w dłuższej perspektywie czasowej, skrócenie perspektywy czasowej może przyczynić się do ujawnienia wyraźnych i potencjalnie możliwych do wykorzystania trendów, co z kolei może stanowić zachętę dla inwestora do zastosowania scalpingu.

Sposób na wykorzystanie scalpingu

Ciekawym sposobem wykorzystania scalpingu w przypadku transakcji długookresowych jest wykorzystanie tzw. koncepcji ochronnej typu “parasol” [umbrella concept]. Podejście to pozwala inwestorowi poprawić strukturę kosztów oraz maksymalizować zyski. Transakcje parasolowe są realizowane w sposób następujący:

Inwestor otwiera pozycję jako długookresową. W miarę rozwoju sytuacji na głównych pozycjach, gracz zauważa nowe możliwości w krótkim przedziale czasowym zgodne z głównym trendem, otwiera i zamyka nowe transakcje zgodnie z zasadami inwestycji krótkoterminowych (scal ping).

Praktycznie każdy system inwestowania oparty na wybranych układach może być wykorzystywany w scalpingu. W tym zakresie, scalping może być postrzegany, jako metoda zarządzania ryzykiem. Zasadniczo każda transakcja może być prowadzona w trybie scalpingu poprzez realizację zysków przy współczynniku potencjalnego ryzyka do zysku wynoszącym 1:1. Oznacza, to że wielkość zrealizowanych zysków jest równa wielkości punktu stop podyktowanego ustawieniem. Jeżeli na przykład gracz zajmuje krótką scalpingową pozycję, która ma wartość $20 z pierwszym punktem stop ustawionym na cenie $19.90, to zakładane ryzyko wynosi 10 centów; oznacza to, że współczynnik potencjalnego ryzyka do zysku wynosi 1:1 i zysk możliwy jest do osiągnięcia już przy cenie $20.10.

Transakcje scalpingowe mogą być zawierane na długich, jak i na krótkich pozycjach. Mogą być realizowane w grze na wybicie lub jako element gry wewnątrz kanału cenowego przy wykorzystaniu tradycyjnych formacji wykresów takich, jak filiżanka z uchwytem lub trójkąt. Podobnie ma się sytuacja w przypadku wskaźników technicznych, jeżeli gracz opiera swoją decyzję na nich.

Trzy rodzaje Scalpingu

Pierwszy rodzaj scalpingu nazywany jest “market making”, czyli tworzenie rynku; w tym systemie scalper podejmuje próbę kapitalizacji różnic pomiędzy cenami kupna i sprzedaży składając jednocześnie oferty kupna i sprzedaży dla danej akcji. Oczywiście, strategia ta może okazać się skuteczna wyłącznie w odniesieniu do „nieruchomych” akcji dostępnych w dużych ilościach bez zasadniczych wahań kursów. Ten rodzaj scalpingu jest bardzo trudny, gdyż gracz musi konkurować z innymi twórcami rynku w zakresie podaży jak i popytu na dane akcje. Co więcej, zysk z tego typu transakcji jest tak znikomy, że wszelkie ruchy akcji w ramach danej pozycji w kierunku niezgodnym z oczekiwaniami, przyczyniają się do strat wykraczających poza pierwotnie zakładany zysk docelowy.

Dwie pozostałe metody inwestowania oparte na tradycyjnym podejściu wymagają ruchu akcji i szybkich zmian cenowych. Te dwa rodzaje gry wymagają także posiadania zdrowej strategii oraz odpowiedniego sposobu interpretowania ruchów cenowych. (Sprawdź nasz kurs: strategia forex).

Drugi rodzaj scalpingu polega na nabywaniu dużej liczby akcji, które są następnie sprzedawane w celu realizacji zysku wynikającego z bardzo nieznacznego wzrostowego ruchu cen wybranych walorów. Inwestor stosujący tego typu strategię będzie zajmować daną pozycję z kilkunastoma tysiącami akcji z nadzieją na wystąpienie nieznacznego ruchu w górę mierzonego z reguły w centach. Podejście to wymaga jednak bardzo płynnych akcji i możliwości szybkiej sprzedaży 3 000 do 10 000 akcji

Trzeci rodzaj scalpingu jest najbardziej zbliżony do tradycyjnych metod gry giełdowej. Gracz zajmuje daną pozycję z określoną liczbą akcji w momencie wystąpienia odpowiedniego układu lub na sygnał z systemu i zamyka ją w momencie pojawienia się pierwszego sygnału wyjścia generowanego w okolicy współczynnika potencjalnego ryzyka do zysku o wartości 1:1 obliczonego zgodnie z powyższym.

Scalping może być bardzo zyskowny dla inwestorów, dla których będzie on stanowić główną strategię oraz dla osób stosujących to podejście, jako uzupełnienie dla innego trybu gry giełdowej. Ścisłe przestrzeganie strategii wyjścia stanowi klucz dużych zysków w oparciu o dużą liczbę drobnych transakcji. Krótkie wejście na rynek oraz częstotliwość drobnych transakcji (ruchów cenowych) to podstawowe cechy, które sprawiają, że strategia ta jest tak popularna wśród wielu inwestorów.