ZLECENIE STOP LOSS

Zlecenie stop loss

Zlecenie stop loss to abosultnie jedno z podstawowych pojęć forex, które musi znać każdy inwestor na rynku forex. Określenie punktów stop oraz limitów cenowych (czyli właśnie stop loss) stanowi element krytyczny dla zyskownego obrotu walutami na rynku forex. Punkty stop są ustalane na określonym poziomie w celu wyprowadzenia inwestora z pozycji po osiągnięciu przez zakupioną przez niego parę walut wcześniej ustalonej ceny, która z reguły jest niższa niż obecna cena. Można je traktować, jako „zawory bezpieczeństwa”, które chronią przed niekontrolowanymi stratami w ramach danej pozycji. Punkty stop bardzo często są ustalane, jako akceptowalny procent strat stanowiący procent wartości całego rachunku gracza lub w odniesieniu do punktu wsparcia i oporu. Są to dwa najczęściej stosowane kryteria.

Stop loss to konieczność

Niezależnie od wybranej metody, konieczne jest wyznaczenie ochronnych punktów stop w przypadku każdej transakcji zakupu walut. Bez nich, inwestor może być narażony na katastrofalne straty. Załóżmy, że zakupujesz parę walut USD/EUR i spodziewasz się, że przez najbliższe dwie godziny cena pary będzie rosnąć. Odchodzisz od komputera i zamierzasz wrócić za dwie godziny, aby sprzedać parę i zgarnąć przewidywany zysk. Tymczasem podczas Twojej nieobecności rynek się załamał, trend się odwrócił i para zaczęła tracić na wartości. Dziesiątki, potem setki pipsów. Ponieważ nie było Cię przy komputerze nie mogłeś zareagować i wszystkie Twoje środki z konta po prostu wyparowały. I tu właśnie pojawia się rola punktów stop, czyli prawidłowego ustawienia zlecenia stop loss. Odchodząc od komputera ustalasz punkt stop, a więc ile pipsów w dół może spaść Twoja para, aby pozycja została zamknięta i nie przynosiła większych strat.

Dlaczego zlecenie stop loss jest takie ważne?

Ustalenie limitu cenowego pozwoli inwestorowi nie tylko na wyjście z pozycji, ale także na poprawę bieżącej sytuacji. Limity są bardzo często określane na podstawie punktów wsparcia lub oporu; niekiedy zdarza się, że obliczane są na podstawie współczynnika potencjalnego zysku do ryzyka (Risk-Reward Ratio). Można uznać ustalone limity, jako “punkty docelowe” danej transakcji / inwestycji, po osiągnięciu których zamierzamy się wycofać, jeżeli rynek osiągnie dostatecznie daleki i korzystny dla inwestora punkt. Chociaż wielu graczy nie uznaje limitów transakcji za krytyczne czynniki w rozważnym inwestowaniu, jak ma to miejsce w przypadku punktów stop, mogą one jednak stanowić dużą pomoc dla inwestora w procesie podejmowania krytycznych decyzji związanych z momentem wyjścia z danej pozycji.

Zlecenie stop loss - Określanie punktów stop

Zasadniczo, wyznaczone przez nas punkty ochronne stop loss powinny znajdować się w logicznym punkcie wynikającym z wykresu, który analizujemy. Zlecenie stop loss powinniśmy ustawić w punkcie, w którym uważamy, że dojdzie do zmiany trendu. Naturalnie o ile nasze założenia dotyczące kierunku na rynku walut były poprawne. 

Jeśli na przykład znajdziemy parę walut, która znajduje się w trendzie spadkowym, co więcej, trend ten przebiega zgodnie z wyznaczoną przez nas linią, to w oparciu o tę analizę, możemy zająć krótką pozycję za każdym razem, kiedy rozpoczyna się akcja wzrostowa cen i utrzymywać ją, aż do osiągnięcia punktu wsparcia bez jednoczesnego zamykania się świeczki powyżej linii. Jeśli zauważymy, że para ta wykazuje trend wzrostowy do wyznaczonej przez nas linii i nie zamyka się po jej przekroczeniu. W tym momencie możemy pozbyć się pozycji.

Wyznaczony przez nas punkt końca obrotu mógłby znajdować się powyżej linii trendu w taki sposób, aby pary nie miały zbyt wiele swobody ruchu. Jeżeli punkt stop umieścimy dokładnie na poziomie, wcześniej osiągniętym przez daną parę, ryzykujemy, że cena ponownie osiągnie te same wartości i powstrzyma nasze działania tuż przed zmianą trendu w pożądanym przez nas kierunku.

Kilka innych metod ustalania zlecenia stop loss

Do ustalenia zlecenia stop loss możemy użyć poziomów zniesienia Fibonacciego. Jeżeli inwestor zauważy, że cena oscyluje wokół jednego z poziomów zniesienia Fibonacciego, można zająć krotką pozycję z punktem stop loss określonym tuż powyżej linii zniesienia Fibonacciego.

Wskaźnik ATR (Average True Range) (rzeczywistego zakresu zmian) może także dostarczyć informacje odnośnie do odległości, w której musimy umieścić punkt stop powstrzymujący nas od zajęcia pozycji. Umieszczając ATR na wykresie, będziemy mogli ustalić średnią odległość, jaką pokona wybrana przez nas waluta na wykresie w danym okresie.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Jednym z kluczy do wyznacza punktu stop loss jest umożliwienie swobody ruchu tej pary. Nowi inwestorzy często określają bardzo wąskie przedziały stop loss, ponieważ nie chcą ponosić zbyt wielkich strat. Chociaż ten tok myślenia ma sens, jest jednak wielce prawdopodobne, że doprowadzi do strat. Ustalając zbyt wąski przedział ruchu cen walut niemal prosimy się o uruchomienie zlecenia stop loss.

Inny czynnik, który należy uwzględnić podczas określania punktu stop to ilość środków na inwestycje. Większość nowych handlarzy uznaje to za dość niezwykłe. Krytyczne jest jednak, aby nie ryzykować zbyt dużej ilości środków z konta poprzez zbyt głębokie ustalenie punktu stop.

Sposobem na monitorowanie pozycji jest przestrzeganie zasady 5% procent. Inwestor nie powinien ryzykować więcej niż 5% wartości swojego rachunku w pojedynczej transakcji. Najbardziej restrykcyjne strategie zakładają nie ryzykowanie więcej niż 2% wartości konta w jednej traksakcji, ale poziom 5% jest do przyjęcia dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy mają sprawdzoną strategię forex.  Jeżeli na moim rachunku znajduje się $1000, to 5% tej kwoty wynosi $50.

A zatem stosując omawianą zasadę inwestor posiadający rachunek o takiej wartości powinien ustalić punkt stop na poziomie 50 pipsów. Jeżeli zlecenie stop zostanie uruchomione, rachunek na którym wcześniej było $1000 może teraz spaść do $950 po wchłonięciu 5% straty. Stosując zasadę 5% inwestor nie mógłby także otworzyć żadnej dodatkowej pozycji ponieważ stanowiłoby to przekroczenie 5% progu i narażenie całego rachunku na ryzyko (jeśli trzymamy się zasady, a powinniśmy!). 

Ustalanie limitów

Limity nożna ustalić w celu opuszczenia pozycji na podstawie punktów wsparcia oraz oporu lub współczynnika potencjalnego ryzyka do zysku (Risk Reward Ratio).

W przypadku współczynnika Risk Reward Ratio inwestor powinien zawsze pilnować, aby wartość tego współczynnika dla każdej transakcji wynosiła co najmniej 1:2.

Co to jest stosunek ryzyka do zysku (tzw. risk/reward Ratio)?

Jest to popularny wskaźnik, którego używa większość inwestorów, aby sprawdzić jaki jest stosunek spodziewanego zysku z danej inwestycji do ryzyka, jakim obarczona jest ta inwestycja, a więc zakładany zysk. Stosunek ten wylicza się poprzez podzielenie kwoty, jaką inwestor potencjalnie może stracić w danej inwestycji, jeżeli cena danej pary walut zmieni kierunek (ryzyko) przez kwotę zysku, jakiego inwestor spodziewa się z tej inwestycji w momencie, gdy cena zakupionej pary walut poszła w spodziewanym kierunku i osiągnęła poziom, który zakładaliśmy przed otwarciem pozycji (zysk).

Załóżmy, że inwestor kupuje 100 akcji spółki X przy cenie $20 i ustalił zlecenie stop-loss na poziomie $15, aby zabezpieczyć się przed stratą większą niż $500. Załóżmy także, że tenże inwestor spodziewa się, że cena akcji spółki X osiągnie poziom $30 w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W takim przypadku inwestor ten zamierza zaryzykować po $5 na jednej akcji, aby wypracować spodziewany zysk w wysokości $10 za akcję w momencie zamykania pozycji.

Ponieważ inwestor może z tej inwestycji zarobić dwa razy tyle ile zaryzykował wchodząc w tę inwestycję, stosunek ryzyka do zysku wynosi w przypadku jego inwestycji 1:2. Optymalny poziom wskaźnika ryzyka do zysku jest bardzo zróżnicowany w zależności od stosowanej strategii inwestycyjnej i umiejętności, ale jak wspomnieliśmy, 1:2 to minimum, którego warto się trzymać.